Praktische informatie

Wegens persoonlijke omstandigheden is de praktijk helaas voor onbepaalde tijd gesloten.

Vooraf

Behandeling gebeurt op verwijzing van uw huisarts. Hierbij is het verplicht dat in uw verwijsbrief staat dat u verwezen wordt naar de ‘Specialistische GGZ’, anders is deze niet geldig voor deze praktijk. Indien u op intakegesprek komt zonder correcte verwijsbrief, kan het gesprek niet gedeclareerd worden bij uw verzekering. Een correcte verwijsbrief kan niet na intake nog geregeld worden!

Als een intakegesprek is gepland, vul dan s.v.p. het aanmeldformulier in met uw verzekeringsgegevens, huisarts, ID gegevens etc. 

Intake

De behandeling begint met 1-2 intakegesprekken, indien nodig aangevuld met 1-2 aanvullende diagnostische gesprekken. Hierna wordt een behandeladvies gegeven, een behandelplan opgesteld en met u doorgenomen.

Neem mee naar de intake:

  • verwijsbrief van uw huisarts
  • identiteitsbewijs
  • zorgverzekeringspasje
  • verslagen of brieven van eventuele eerdere behandelingen.

Afspraken

Intakegesprekken duren 45-60 minuten. Overige afspraken duren 30 (bij medicatieconsulten) of 45 minuten. Indien u te laat komt, duurt de afspraak korter, namelijk tot de eerder gestelde eindtijd.

Indien u niet naar een afspraak kunt komen, verzoek ik u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven.

Sinds 2014 is het bij wet vastgelegd dat gemiste (of laat afgezegde) afspraken bij de patiënt gedeclareerd dienen te worden. Zij zijn niet declarabel bij de zorgverzekering. Patiënten behoren volgens deze wet een rekening te krijgen (doorgaans 50-100 euro per afspraak) als ze niet, of niet op tijd, afzeggen. Dat doe ik in principe niet. Ik vraag wel uitdrukkelijk om heel zorgvuldig om te gaan met afzeggen/missen van afspraken. Indien te veel afspraken (meer dan 20%) worden gemist of niet tijdig afgezegd, wordt de behandeling beëindigd.

Klachten

Indien u klachten heeft over de praktijk, kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Conform de eisen uit de Wkkgz ben ik hiervoor aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bij een door de minister erkende geschilleninstantie. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u hier.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door de klacht in te dienen per:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Vermeldt u in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Mocht de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

Indienen van een geschil kan – nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl.
Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl.

U kunt hier uitleg vinden en/of een geschil melden via het online formulier of u kunt het geschil schriftelijk en met voldoende uitleg melden aan het bestuur van de stichting via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

Evaluatie van uw behandeling

Elke 6 of 12 maanden wordt uw behandeling geëvalueerd. Er wordt dan met u gekeken naar de effectiviteit van de behandelmethode, (nieuwe) doelen van de behandeling en eventuele aanpassing van de diagnose. Waar nodig wordt uw behandelplan aangepast.

Indien u merkt dat de evaluatie niet aan de orde is gekomen terwijl de termijn is verstreken, of u hebt behoefte aan een moment van evaluatie, meldt dit dan bij mij, of vul een behandelevaluatie in.

Ik doe mijn best om ons eraan te herinneren de behandeling te evalueren. Toch schiet dit er regelmatig bij in. Help mij dus graag herinneren! (ook als u na intake nog geen behandelplan hebt gehad)

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar via email. Gelieve geen whatsapp te gebruiken. Zie hier uitgebreide informatie over de bereikbaarheid.

De praktijk is gesloten en niet bereikbaar: buiten kantoortijden, op vrijdag, in het weekend en tijdens vakanties en scholingsdagen.

Buiten kantoortijden en in het geval van een acute crisissituatie waarbij u mij niet kunt bereiken, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost die u indien nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Uw bereikbaarheid

Gelieve wijzigingen in je e-mailadres of telefoonnummer direct aan de praktijk door te geven, evenals overige relevante wijzigingen, zoals adres, huisarts, apotheek.

Facturen en vergoeding

Deze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wat dit voor u persoonlijk betekent, hangt vooral af van uw verzekeringspolis. Zie vergoeding voor uitgebreide uitleg hierover.

U ontvangt periodiek een officiële eindfactuur die u op dat moment kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt de praktijk bij sommige verzekeraars ook machtigen om dit voor u te doen (zie hier welke). De praktijk houdt zich hierbij aan de landelijke tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In deze praktijk gelden deze betalingsvoorwaarden.

Privacy

Behandelingen gaan op verwijzing van uw huisarts. Periodiek wordt schriftelijk terugkoppeling gegeven aan uw huisarts, waarbij deze beknopt geïnformeerd wordt over  het beloop van uw behandeling.

Daarnaast is het verstrekken van bepaalde gegevens op de eindnota aan uw zorgverzekeraar verplicht en een vereiste voor uw vergoeding. Er bestaat een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het vermelden van diagnose-informatie op de factuur, door middel van een Privacyverklaring-NZa. De factuur bevat dan geen naar de diagnose herleidbare gegevens. Factuur en privacyverklaring worden samen ingediend bij de zorgverzekeraar.

Ik maak deel uit van een vaste intervisiegroep waarin patiënten anoniem besproken worden met een kleine vaste groep collega psychiaters om verbeterpunten in de behandeling te identificeren of moeilijkheden te bespreken. Zonder feedback van collega’s is verbetering als behandelaar en van behandelingen niet mogelijk. Ook is het een verplichting vanuit de beroepsvereniging. Mijn intervisiepartners zijn allen psychiater, hebben beroepsgeheim en gaan hier zeer zorgvuldig mee om.

Buiten de uitwisseling van bovenstaande informatie geldt: Alles wat u hier bespreekt valt onder het medisch beroepsgeheim en mag nooit zonder uw toestemming besproken worden met derden, zoals ouders, familieleden, instanties, etc.

Niemand, behalve ik, kan uw dossier inzien. U hebt wel zelf recht op inzage van uw dossier. Als u bepaalde dingen uit uw dossier wilt weten of inzien, geeft dit dan aan.

Om de veiligheid van onze communicatie verder te verhogen, werkt de praktijk met ProtonMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Door een e-mail via ProtonMail te versturen, wordt gegarandeerd dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen. Zie hier voor verdere uitleg.

U dient zelf vooraf kenbaar te maken als u bezwaar hebt tegen bovenstaande uitwisseling van informatie, anders geeft u automatisch toestemming.

Tot slot

Indien u een recept nodig hebt, of een specifieke vraag hebt, geef dit dan bij voorkeur aan in het begin van het gesprek.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor uw behandeling en geven deze samen vorm. Als u merkt dat een bepaalde aanpak niet zo goed werkt (of juist wel), geef dit aan! Als u het moeilijk vindt om dit te bespreken, vul dan een online evaluatieformulier in op mijn website of stuur een mail.