Praktische informatie

Vooraf

Behandeling gebeurt op verwijzing van uw huisarts. Hierbij is het verplicht dat in uw verwijsbrief staat dat u verwezen wordt naar de ‘Specialistische GGZ’, anders is deze niet geldig voor deze praktijk. Indien u op intakegesprek komt zonder correcte verwijsbrief, kan het gesprek niet gedeclareerd worden bij uw verzekering. Een correcte verwijsbrief kan niet na intake nog geregeld worden!

Als een intakegesprek is gepland, vul dan s.v.p. het aanmeldformulier in met uw verzekeringsgegevens, huisarts, ID gegevens etc. 

Intake

De behandeling begint met 1-2 intakegesprekken, indien nodig aangevuld met 1-2 aanvullende diagnostische gesprekken. Hierna wordt een behandeladvies gegeven, een behandelplan opgesteld en met u doorgenomen.

Neem mee naar de intake:

  • verwijsbrief van uw huisarts
  • identiteitsbewijs
  • zorgverzekeringspasje
  • verslagen of brieven van eventuele eerdere behandelingen.

Afspraken

Intakegesprekken en overige afspraken duren 30 of 45 minuten. Indien u te laat komt, duurt de afspraak korter, namelijk tot de eerder gestelde eindtijd.

Indien u niet naar een afspraak kunt komen, verzoek ik u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven.

Sinds 2014 is het bij wet vastgelegd dat gemiste (of laat afgezegde) afspraken bij de patiënt gedeclareerd dienen te worden. Zij zijn NIET declarabel bij de zorgverzekering. Patiënten behoren volgens deze wet een rekening te krijgen (doorgaans 50-100 euro per afspraak) als ze niet, of niet op tijd, afzeggen. Dat doe ik niet. Ik vraag wel uitdrukkelijk om heel zorgvuldig om te gaan met afzeggen/missen van afspraken. Indien te veel afspraken (meer dan 20%) worden gemist of niet tijdig afgezegd, wordt de behandeling beëindigd.

Vragenlijsten Telepsy

Vanaf 2017 is het meten van de effectiviteit van behandelingen verplicht in alle praktijken (Routine Outcome Monitoring). U ontvangt bij start van de behandeling, elke 6 maanden, en na afloop van de behandeling een email van Telepsy met een link voor het invullen van een korte vragenlijst (OQ- 45) op de beveiligde website van Telepsy.

De vragenlijsten zijn belangrijk. Ze helpen bij het in kaart brengen van uw klachten en het evalueren van het effect van uw behandeling. Daarnaast is het gebruik van de vragenlijsten een eis van de zorgverzekeraars om deze praktijk te blijven vergoeden.
Vul deze vragenlijsten dus altijd in.

Vragenlijst ingevuld? Vraag naar de uitslag!

Evaluatie van uw behandeling

Elke 6 of 12 maanden wordt uw behandeling geëvalueerd. Er wordt dan met u gekeken naar de effectiviteit van de behandelmethode, (nieuwe) doelen van de behandeling en eventuele aanpassing van de diagnose. Waar nodig wordt uw behandelplan aangepast.

Indien u merkt dat de evaluatie niet aan de orde is gekomen terwijl de termijn is verstreken, of u hebt behoefte aan een moment van evaluatie, meldt dit dan bij mij, of vul een behandelevaluatie in.

Ik doe mijn best om ons eraan te herinneren de behandeling te evalueren. Toch schiet dit er regelmatig bij in. Help mij dus graag herinneren! (ook als u na intake nog geen behandelplan hebt gehad)

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar via email en tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdag van 8.30 – 9:00.

De praktijk is gesloten en niet bereikbaar: buiten kantoortijden, op vrijdag, in het weekend en tijdens vakanties en scholingsdagen.

Buiten kantoortijden en in het geval van een acute crisissituatie waarbij u mij niet kunt bereiken, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost die u indien nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Facturen en vergoeding

Deze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. (zie vergoeding)

U ontvangt pas na afronding van de behandeling, of na een jaar behandeling, een officiële eindfactuur die u op dat moment kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt de praktijk ook machtigen om dit voor u te doen.

Rekeningen worden bepaald volgens het systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC).

Privacy

Behandelingen gaan op verwijzing van uw huisarts. Periodiek wordt schriftelijk terugkoppeling gegeven aan uw huisarts, waarbij deze beknopt geïnformeerd wordt over  het beloop van uw behandeling.

Daarnaast is het verstrekken van bepaalde gegevens op de eindnota aan uw zorgverzekeraar verplicht en een vereiste voor uw vergoeding. De verzekering krijgt hierbij informatie over de diagnose, de behandeling en de tijd die hiervoor nodig was. Er bestaat een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het vermelden van diagnose-informatie op de factuur, door middel van een privacyverklaring. De factuur bevat dan geen naar de diagnose herleidbare gegevens. Factuur en privacyverklaring worden samen ingediend bij de zorgverzekeraar.

U dient zelf vooraf kenbaar te maken als u bezwaar hebt tegen deze uitwisseling van informatie, anders geeft u automatisch toestemming.

Klachten

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Conform de eisen uit de Wkkgz ben ik hiervoor aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bij een door de minister erkende geschilleninstantie. Informatie over de klachtenprocedure vindt hier.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door de klacht in te dienen per:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling mevrouw L. Boon
  • telefoon: 0648445538 (mevrouw L. Boon)

Vermeldt u in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

U kunt hier uitleg vinden en/of een geschil melden via het online formulier of u kunt het geschil schriftelijk en met voldoende uitleg melden aan het bestuur van de stichting via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel