Privacyverklaring AVG

Goedhart Psychiater, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55953913, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Goedhart Psychiater met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Contactgegevens

Goedhart Psychiater
Vlietsorgstraat 15-III
2012 JB Haarlem

Functionaris Gegevensbescherming (FG): Saskia Goedhart

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Goedhart Psychiater persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten; personen die een contactformulier invullen op de website of telefonisch contact opnemen
 • bezoekers aan de praktijk van Goedhart Psychiater;
 • bezoekers van de website;
 • alle overige personen die met Goedhart Psychiater contact opnemen of van wie Goedhart Psychiater persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Goedhart Psychiater verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene verstrekt de gegevens zelf digitaal (via e-mail of webformulieren op de website), zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • een betrokkene verstrekt de gegevens telefonisch;
 • persoonsgegevens worden met toestemming van de betrokkene opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking

Goedhart Psychiater verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor gesprekken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Goedhart Psychiater verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak of het bijhouden van dossiers in het cliëntregistratiesysteem.

Verwerkers

Goedhart Psychiater kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Goedhart Psychiater persoonsgegevens verwerken.
Goedhart Psychiater sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Goedhart Psychiater deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij:

 • die derden verwerkers zijn en een taak uitvoeren in opdracht van Goedhart Psychiater;
 • het delen van de gegevens in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is;
 • de betrokkene uitdrukkelijk en met een voorafgaand welbepaald doel toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van gegevens.

Goedhart Psychiater deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Goedhart Psychiater geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Goedhart Psychiater ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Goedhart Psychiater bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Goedhart Psychiater hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen privacyverklaring

Goedhart Psychiater kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Goedhart Psychiater gepubliceerd. Het is verstandig Deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Goedhart Psychiater te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Goedhart Psychiater door een e-mailbericht te sturen naar info@goedhartpsychiater.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Goedhart Psychiater persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Goedhart Psychiater door een e-mailbericht te sturen naar
info@goedhartpsychiater.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens 

Goedhart Psychiater hecht eraan geen onnodige persoonsgegevens te verzamelen (dataminimalisatie). De gegevens die wel worden gevraagd zijn noodzakelijk om het werk zowel primair als ondersteunend te kunnen voortzetten.
Wanneer een cliënt de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan dat als gevolg hebben dat de behandelovereenkomst niet gesloten kan worden, de behandeling bemoeilijk wordt en/of de zorg niet kan worden gefinancierd.